Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Music Star Academy sluit met derden en op werkzaamheden, die zij uitvoert, of die onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerd worden. Onder Music Star Academy wordt voorts verstaan het terrein van Music Star Academy of het terrein waarop Music Star Academy haar werkzaamheden uitvoert.
  1.2 Music Star Academy heeft het recht met opgave van redenen de toegang tot de lessen te ontzeggen, of personen uit de lessen te verwijderen.
  1.3 Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van Music Star Academy of door de Music Star Academy gehuurde of gebruikte zaken, zullen op de veroorzaker verhaald worden.
  1.4 Men mag de opgedragen kennis tijdens de lessen niet zonder toestemming overdragen aan buitenstaanders of in schrift verspreiden.
 2. Inschrijving/uitschrijving en betalingen
  2.1 Zowel inschrijving als uitschrijving dient schriftelijk te geschieden. Mondelinge uitspraken zijn niet bindend.
  2.2 Het lesgeld dient, binnen twee weken na het ontvangen van de factuur betaalt te worden.
  2.3 Uitschrijven is maandelijks mogelijk per de eerste van iedere maand. Uitschrijfverzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend, minimaal twee weken voor de gewenste uitschrijfdatum.
  2.4 Privélessen kunnen tot 24 uur van de voren, kosteloos worden afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur worden de kosten voor de les aan de leerling doorberekend.
  2.5 Alleen bij langdurige ziekte kan er in overleg met Music Star Academy een passende regeling worden getroffen. Afwezigheid wegens ziekte dient dan wel direct te worden gemeld.
 3. Gevolgen van niet-betaling
  3.1 Indien de leerling in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van Music Star Academy verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is Music Star Academy bevoegd de leerling van verdere lessen uit te sluiten. Dit laat de verplichting van de leerling om het verschuldigde lesgeld te voldoen onverlet.
  3.2 In geval van niet-betaling is het lesgeld direct ineens opeisbaar.
  3.3 Music Star Academy is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn te vorderen.
  3.4 Bij drie maanden achterstallige betaling worden extra administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Aansprakelijkheid
  4.1 Het betreden van Music Star Academy en het deelnemen van de lessen of andere activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico van de leerling.
  4.2 Music Star Academy is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen Music Star Academy of als gevolg van het verblijf in of op het terrein van Music Star Academy.
  4.3 Music Star Academy kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
  4.4 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van Music Star Academy hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig aan Music Star Academy te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel verantwoordelijk.